National Academy of Sciences of Azerbaijan
V.M. Abbasov, S.K. Zeynalova, G.R. Rasulova, G.A. Nadzhafova, Z.V. Abbasova, A.G. Talybov

S.G. Aliyev, A.B. Askarov, A.M. Maharramov, S.C. Rzayeva, M.A. Allahverdiyev

OXIDATION OF N-DECANE AT THE JOINT PRESENCE OF FULLERENES AND MANGANESE NAPHTHENATE

T.A. Mamedova, R.V. Alieva, N.K. Andryushenko, V.M. Abbasov, M.I. Rustamov

E.A. Majidov, A.A. Alieva, N.K. Andryushenko, T.S. Lyatifova, S.G. Faradzheva, R.B. Akhverdiev

M.G. Veliev, A.Z. Chalabieva, A.F. Mamedova, N.Ya. Ishenko

Was included in VINITI; Inspec base 2011; Clarivate Analytics 2016