National Academy of Sciences of Azerbaijan
V.M. Abbasov, V.M. Shafiyev, S. R. Rasulov, N.I. Mursalov, L.I. Aliyeva, Sh.Z. Cabrailzade, G.F. Mammadova

A.A. Agayev, I.E. Garayeva, N.B. Gasimova

D. B. Tagiyev, R. B. Akhverdiyev, R. V. Starikov, R. R. Zarbaliyev

M.B. Gurgenishvili, A.P. Krasnov, G.Sh. Papava, I.A. Chitrekashvili, K.R. Papava, T.R. Dzigvashvili

G.M. Mehdiyeva, A.M. Maharramov, M.R. Bayramov, V.M. Abbasov, A.M. Samedov, I.G. Mamedov

S.G. Mustafayev, A.M. Mustafayev, I.A. Guseynov

F.I. Samedova, A.I. Babayev, Kh.D. Ibragimov, A.A. Allakhverdiyev, Z.M. Ibragimova

S.A. Sultanov, N.G. Alekperova, E.M. Guliyeva, L.B. Dzhafarova, M.N. Bayramova

Was included in VINITI; Inspec base 2011; Clarivate Analytics 2016