National Academy of Sciences of Azerbaijan
D. K. Kulieva, B.A.Zeynalov

M. D. Ibragimova, A. G. Azizov, F. M. Abdullaeva, S. A. Akhmedova, Z. N. Pashaeva

A. G. Gasanov, A. G. Azizov, S. T. Aliyeva, G. D. Gasanova, N. S. Guseynov,S. R. Khalilova, I. G. Ayyubov

S. B. Agayeva, S. I. Abasov, D. B. Tagiyev, R. V. Starikov, A. A. Imanova, F. A. Babayeva, N. S. Asadov, F. M. Nasirova

V. M. Abbasov, E. B. Zeynalov, L. M. Efendieva, L. I. Alieva, L. G. Nuriev, N.I. Mursalov, Sh. Z. Dzhabrail-zade, Z.Z. Agamaliev, S.A. Mamedkhanova

Was included in VINITI; Inspec base 2011; Clarivate Analytics 2016