National Academy of Sciences of Azerbaijan
V.M. Abbasov, N.I. Mursalov, Sh.Z. Dzhabrailzade, L.I. Alieva, N.Sh. Rzayeva, A.G. Talybov

A.O. Israfilov, S.A. Iskenderova, N.F. Sadiyeva, A.Z. Aliyeva, N.M. Aliyeva, E.B. Zeynalov, L.H. Nuriyev, B.K. Agayev

M.A. Mammadyarov, F.Kh. Aliyeva, L.N. Huseynova, F.A. Mammadova

V.M. Abbasov, M.D. Ibragimova, V.A. Nagiev, R.A. Dzhafarova, A.R. Gamidova, Kh.A. Abdullaeva, S.F. Akhmedbekova

G.S. Mukhtarova, F.A. Babayeva, N.Kh. Efendiyeva, Kh.T. Eyubova, H.C. Ibrahimov, V.M. Abbasov

S.G. Aliyeva, I.G. Nazarov, Z.M. Kurbanova, E.М. Guliyeva, S.Sh. Guseynova, 1М.N. Bayramova

V.M. Abbasov, T.A. Mammadova, Kh.R. Veliyev, R.T. Adilov, Kh.H. Kasamanli

H.J. Ibragimov, K.M. Gasimova, G.F. Gasimova, Z.M. Ibragimova, I.V. Kolchikova, A.A. Aliyeva, R.H. Ahmadova

M.A. Najafova, R.A. Jafarova, H.M. Alimardanov, N.R. Dadashova

R.V. Aliyeva, A.G. Azizov, Sh.P. Bagirova, E.M. Guliyeva, Y.M. Mammadova, I.G. Nazarov, N.I. Gyulmamedova

F.A. Nasirov, E.G. Ismailov, Ya.A. Abbasov, S.R. Rafiyeva, G.N. Hasanova, A.M. Tagiyeva, N.F. Janibayov

E.H. Ismailov, M.D. Ibragimova, T.A. Ibragimova, N.M. Aliyeva, G.N. Akberli, S.A. Suleymanova, Y.H. Yusifov, F.Y. Yusifzade

S.M. Askerzadeh, O.B. Urban, M.N. Javadova, I.E. Khudiyeva, S.G. Eldarova, E.A. Alkhasli, N.A. Mammadov

Was included in VINITI; Inspec base 2011; Clarivate Analytics 2016