National Academy of Sciences of Azerbaijan
Yusif A. Abdullayev, 1Vaqif M. Abbasov ,Avtandil H. Talybov, Javanshir S. Salmanov, Aytan S. Yunusova, Isa A.Valiyev, Shamkhal R. Baybekov, 1Sabina Z. Akhmadova, Nigar Sh. Rzayeva

Suraya B. Aghayeva, Safa I. Abasov, Dilqam B. Taghiyev, Malahat T. Mammadova, Ayten A. Iskenderova, Arzu A. Imanova, Roman V. Starikov, Farida M. Nasirova, Asmar R. Nasibova

Elnara T. Aslanova, Telman A. Aslanov, Bakhtiyar A. Mamedov, Akif H. Azizov

Kamran M. Baghirov, Nargiz M. Abbasova, Firuza M. Valiyeva, Zaur Z. Aghamaliyev

Eldar G. Mammadbayli, Oktay B. Abdiyev,Isa A. Jafarov, Elmira I. Suleymanova, Gulsum E. Hajieva

Maharram A. Mammadyarov, Fatmakhanym Kh. Aliyeva, Saida F. Ahmadbayova, Lala N. Huseynova, Emin I. Azizbeyli

Was included in VINITI; Inspec base 2011; Clarivate Analytics 2016