National Academy of Sciences of Azerbaijan
Leylufer I. Aliyeva, Vagif M. Abbasov, Lala M. Afandiyeva, Firuza M. Veliyeva, Narmin N. Babanly, Leyla A. Makhmudova, Gulay Y. Rustamly

Javid Safarov, Ulkar Ashurova, Bahruz Ahmadov, Egon Hassel

Nushaba I. Kurbanova, Nahida А. Alimirzoyeva, Zulfira N. Huseinova, Аzer M. Kuliyev, Najaf T. Gahramanov, Aynura А. Hasanova

Ali K.Kazimzadeh, Elmira A.Naghiyeva, Khadija N.Mammadyarova, Ali A.Gadirov, Rahila A.Mammadova

Minaver J.Ibrahimova, Vagif M.Abbasov, Sayara G.Aliyeva, Asadulla B.Khalilov, Gusein Dzh.Guseinov, Vagif A.Nagiyev, Arzu E.Alizada, Sabina A.Seidova

Vagif M. Farzaliyev, Shakhmardan R. Aliyev, Rahima F. Mammadova, Rena M. Babai, Garatel M. Guliyeva

Vagif M. Abbasov, Akif D. Guliyev, Mamedali I .Abdullayev, Gunel I. Safarly, Igrar G. Nazarov, Sergey N.Lanin

Vagif M. Abbasov, Yusif A. Abdullayev, Avtandil H. Talybov, Sabina Z. Akhmedova

M.A. Ivanova, V.V. Yanov, N.Z. Mingaleev, L.A. Zenitova, R.A. Akhmedyanova

Was included in VINITI; Inspec base 2011; Clarivate Analytics 2016