National Academy of Sciences of Azerbaijan
CONTENTS

Irada I. Alekperova, Zaur Z. Aghamaliyev, Firuza M. Veliyeva, Chingiz K. Rasulov

Yelena Y. Shmoncheva, Fuad N. Ismaylov, Gullu V. Dzhabbarova, Sudaba G. Novruzova, Shirin O. Bakhshaliyeva

Was included in VINITI; Inspec base 2011; Clarivate Analytics 2016