National Academy of Sciences of Azerbaijan
CONTENTS

Gulbeniz S. Mukhtarova, Arzu E. Alizadeh, Nazila Kh. Afandiyeva, Vagif M. Abbasov

Chingiz G. Rasulov, Zaur Z. Aghamaliyev, Irada A. Alakbarova, Fatma I. Gasimova

Nushaba I. Kurbanova, Тurkan M. Guliyeva, Нelli Ya. Ishenko, Saida F. Akmedbekova

Narmina R. Abdullayeva, Manzar N. Amiraslanova, Leyla I. Aliyeva, Shahla R. Aliyeva, Parvana E. Isayeva

Minaver J. Ibrahimova, Fakhriyya M. Abdullayeva, Ziyaret N. Pashayeva, Tahmina A. Ibrahimova

Minira M. Aghahuseynova, Zehra E. Bayramova

Was included in VINITI; Inspec base 2011; Clarivate Analytics 2016