National Academy of Sciences of Azerbaijan
CONTENTS

Nelly A. Zakarina, Natalya A. Kornaukhova, Raila Toktassyn, Orken Dolekhanuly, Daulet A. Dzhumadullaev

Ziyafeddin H. Asadov, Nargiz V. Salamova, Solmaz K. Eyyubova, Ulviyya J. Yolcuyeva

Arif G. Gasanov, Aygun M. Memmedova, Ilgar. G. Ayyubov

Sevinj A. Mammadkhanova, Aygun S. Bayramova

Chingiz G. Rasulov, Aynura M. Mammadova, SamirT. Shahmuradov, Fatma I. Gasimova, Zaur Z. Aghamaliyev

Rana A. Jafarova, Ulviyya J. Yolchuyeva, Rahila A. Ibrahimova

Vagif M. Abbasov, Maharram A. Mammadyarov, Fatmakhanym Kh. Aliyeva, Fidan A. Mammadova

Was included in VINITI; Inspec base 2011; Clarivate Analytics 2016